Decorative dot pattern background image.
Decorative blue shape background image. Decorative blue shape background image. Decorative blue shape background image. Decorative blue shape background image.

Physician Power Plans

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

A

 1. text/rtf acute_diarrhea.rtf (37.16 kB)
 2. text/rtf anemia.rtf (118.12 kB)
 3. text/rtf anes_for_pacu_ekm.rtf (154.39 kB)
 4. text/rtf antibiotic_lock.rtf (10.44 kB)
 5. text/rtf apheresis.rtf (98.32 kB)

C

 1. text/rtf cards_admission.rtf (128.00 kB)
 2. text/rtf care_directives.rtf (33.71 kB)
 3. text/rtf cdu_syncope_mh.rtf (161.76 kB)
 4. text/rtf cdu_syncope_mhwh.rtf (205.29 kB)
 5. text/rtf cellulitis.rtf (116.89 kB)
 6. text/rtf code_adult.rtf (46.70 kB)
 7. text/rtf code_pediatric.rtf (32.82 kB)
 8. text/rtf code_pink.rtf (20.65 kB)
 9. text/rtf comfort_care.rtf (201.99 kB)
 10. text/rtf comfort_care_ekm.rtf (291.33 kB)
 11. text/rtf copd.rtf (137.73 kB)
 12. text/rtf covid_19.rtf (125.07 kB)
 13. text/rtf ct_surg_rounds.rtf (49.82 kB)

E

 1. text/rtf ed_abdominal_pain.rtf (186.43 kB)
 2. text/rtf ed_afib_mh_wh.rtf (67.72 kB)
 3. text/rtf ed_antibiotics.rtf (86.44 kB)
 4. text/rtf ed_appendicitis.rtf (43.93 kB)
 5. text/rtf ed_arrhythmia.rtf (90.80 kB)
 6. text/rtf ed_back_pain.rtf (86.94 kB)
 7. text/rtf ed_burn_care.rtf (89.18 kB)
 8. text/rtf ed_chest_pain.rtf (126.75 kB)
 9. text/rtf ed_chest_pain_fh.rtf (126.66 kB)
 10. text/rtf ed_copd.rtf (11.40 kB)
 11. text/rtf ed_covid_19.rtf (89.60 kB)
 12. text/rtf ed_ent_topical.rtf (51.85 kB)
 13. text/rtf ed_eye_injury.rtf (40.64 kB)
 14. text/rtf ed_fever.rtf (131.24 kB)
 15. text/rtf ed_gi_bleed.rtf (164.70 kB)
 16. text/rtf ed_headache.rtf (108.47 kB)
 17. text/rtf ed_hip_fracture.rtf (86.48 kB)
 18. text/rtf ed_htn.rtf (74.26 kB)
 19. text/rtf ed_hyperglycemia.rtf (111.05 kB)
 20. text/rtf ed_hypoglycemia.rtf (69.47 kB)
 21. text/rtf ed_injections.rtf (219.31 kB)
 22. text/rtf ed_intranasal.rtf (15.75 kB)
 23. text/rtf ed_intraosseus.rtf (3.76 kB)
 24. text/rtf ed_kidney_stone.rtf (69.44 kB)
 25. text/rtf ed_lab_rainbow.rtf (12.72 kB)
 26. text/rtf ed_lacerations.rtf (38.44 kB)
 27. text/rtf ed_ob_delivery.rtf (73.63 kB)
 28. text/rtf ed_pe_dvt.rtf (129.26 kB)
 29. text/rtf ed_psychiatric.rtf (61.23 kB)
 30. text/rtf ed_rabies.rtf (52.92 kB)
 31. text/rtf ed_rt.rtf (21.33 kB)
 32. text/rtf ed_seizure.rtf (88.15 kB)
 33. text/rtf ed_stroke_acute.rtf (101.44 kB)
 34. text/rtf ed_syncope.rtf (106.50 kB)
 35. text/rtf ed_trauma.rtf (98.81 kB)
 36. text/rtf ed_trauma_je_fh.rtf (96.93 kB)
 37. text/rtf ed_weakness.rtf (121.52 kB)
 38. text/rtf electrophoresis.rtf (15.03 kB)
 39. text/rtf ent_ear_mh_fh_ekm.rtf (197.06 kB)
 40. text/rtf extubation.rtf (46.03 kB)

G

 1. text/rtf gen_adm_anemia.rtf (314.17 kB)
 2. text/rtf gen_adm_gi.rtf (435.33 kB)
 3. text/rtf gen_adm_suicide.rtf (534.02 kB)
 4. text/rtf gen_adm_syncope.rtf (317.70 kB)
 5. text/rtf gen_rounds.rtf (102.80 kB)
 6. text/rtf gen_surg_rounds.rtf (318.80 kB)
 7. text/rtf gi_bleed.rtf (117.46 kB)
 8. text/rtf gi_ercp.rtf (79.21 kB)
 9. text/rtf gi_liver_biopsy.rtf (62.74 kB)

H

 1. text/rtf heart_failure.rtf (130.17 kB)
 2. text/rtf hn_onc_clinic.rtf (212.51 kB)
 3. text/rtf hn_tors_pre_op.rtf (46.07 kB)
 4. text/rtf hypercalcemia.rtf (46.63 kB)
 5. text/rtf hyponatremia.rtf (75.31 kB)

I

 1. text/rtf id_general_clinic.rtf (201.36 kB)
 2. text/rtf imaging_nm_meds.rtf (21.03 kB)
 3. text/rtf iowa_organ_je.rtf (100.85 kB)
 4. text/rtf ir_lung_biopsy.rtf (12.92 kB)

J

 1. text/rtf je_ed_admit.rtf (3.20 kB)

N

 1. text/rtf nephro_crrt.rtf (96.77 kB)
 2. text/rtf nephro_dialysis.rtf (48.66 kB)
 3. text/rtf nephrology_rounds.rtf (201.93 kB)
 4. text/rtf neuro_cva_clinic.rtf (116.49 kB)
 5. text/rtf neuro_ms_clinic.rtf (95.56 kB)
 6. text/rtf newborn_rounds.rtf (122.35 kB)
 7. text/rtf nicu_admission_wh.rtf (207.53 kB)
 8. text/rtf nicu_apnea_wh.rtf (28.40 kB)
 9. text/rtf nicu_dart_wh.rtf (13.52 kB)
 10. text/rtf nicu_insulin_wh.rtf (15.12 kB)
 11. text/rtf nicu_nec_wh.rtf (160.72 kB)
 12. text/rtf nicu_poc_labs.rtf (13.42 kB)
 13. text/rtf nicu_rounds_wh.rtf (366.09 kB)
 14. text/rtf nicu_sepsis_wh.rtf (99.19 kB)
 15. text/rtf nicu_thrush_wh.rtf (13.67 kB)

O

 1. text/rtf ob_eclampsia.rtf (27.80 kB)
 2. text/rtf ob_hemorrhage.rtf (82.00 kB)
 3. text/rtf ob_hyperemesis.rtf (74.46 kB)
 4. text/rtf ob_triage.rtf (63.95 kB)
 5. text/rtf obgyn_rounds.rtf (193.39 kB)
 6. text/rtf onc_r_chop.rtf (75.37 kB)
 7. text/rtf onc_r_epoch.rtf (94.47 kB)
 8. text/rtf onc_vip.rtf (73.13 kB)
 9. text/rtf oncology_rounds.rtf (207.24 kB)
 10. text/rtf ortho_admission.rtf (278.28 kB)

P

 1. text/rtf pancreatitis.rtf (246.71 kB)
 2. text/rtf paracentesis.rtf (16.84 kB)
 3. text/rtf pca_morphine.rtf (48.86 kB)
 4. text/rtf peds_rounds.rtf (174.34 kB)
 5. text/rtf peds_uti_clinic.rtf (76.62 kB)
 6. text/rtf pih_panel.rtf (12.83 kB)
 7. text/rtf plastic_pre_op.rtf (40.41 kB)
 8. text/rtf pmr_rounds.rtf (64.18 kB)
 9. text/rtf prenatal_panel.rtf (18.51 kB)
 10. text/rtf psych_ect.rtf (9.46 kB)

R

 1. text/rtf rad_iodine_131.rtf (20.64 kB)
 2. text/rtf remdesivir.rtf (7.57 kB)
 3. text/rtf ren_uro_gyn_gi.rtf (133.33 kB)
 4. text/rtf repro_endo_art.rtf (10.84 kB)
 5. text/rtf rrt_protocol.rtf (104.94 kB)

S

 1. text/rtf sepsis.rtf (318.61 kB)
 2. text/rtf sickle_cell.rtf (251.22 kB)
 3. text/rtf syncope.rtf (40.10 kB)

T

 1. text/rtf t4_protocol_je.rtf (11.21 kB)
 2. text/rtf test_prep_ct.rtf (17.63 kB)
 3. text/rtf test_prep_mri.rtf (19.16 kB)
 4. text/rtf thoracentesis.rtf (24.25 kB)
 5. text/rtf thyrogen_clinic.rtf (11.04 kB)
 6. text/rtf trach_collar.rtf (59.70 kB)

U

 1. text/rtf uro_admission.rtf (275.39 kB)
 2. text/rtf uro_eswl_pre_op.rtf (36.13 kB)
 3. text/rtf uro_turp_pre_op.rtf (37.94 kB)
 4. text/rtf urology_rounds.rtf (266.62 kB)

V

 1. text/rtf vte_prophylaxis.rtf (13.99 kB)